Zmiany w KRS – numery NIP i REGON zostaną nadane automatycznie

Od 1 grudnia 2014 weszły w życie zmiany, które pozwalają m.in. na automatyczne zakładanie konta płatnikom składek, którzy rozpoczynają działalność i podlegają obowiązkowi wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na podstawie wpisu w KRS dane będą automatycznie przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru Regon (CRP-KEP).Warunkiem utworzenia przez ZUS konta płatnika składek, na którym rozliczane będą składki na poszczególne ubezpieczenia za wszystkie zatrudniane osoby podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, jest poprawne i dokładne wypełnienie wniosku w KRS w zakresie danych podstawowych oraz zgłoszenie w urzędzie skarbowym, w terminie 21 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (a zgłoszenia aktualizacyjnego – w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę lub skreślenie danych z rejestru podmiotów) tzw. danych uzupełniających.

Dane uzupełniające to dane niezbędne dla US, GUS i ZUS. Są to dane nieujawnione w KRS, którymi przedsiębiorca nie dysponuje w momencie składania wniosku do KRS. Dane uzupełniające przekazywane są na formularzu NIP-8. Formularz ten jest przeznaczony dla podmiotów wpisanych do KRS oraz służy do zgłaszania lub aktualizacji danych nieobjętych wpisem KRS.

Formularz NIP-8 składany jest tylko we właściwym miejscowo US. To US w Twoim imieniu przekazuje tzw. dane uzupełniające do ZUS i GUS.

W konsekwencji wprowadzonych zmian, od 1 grudnia 2014 r.  podmiot podlegający wpisowi do KRS, celem uzyskania wpisu w KRS lub jego zmiany, składa do KRS tylko jeden formularz, tj. stosowny formularz przeznaczony dla sądu rejestrowego z tylko jednym kompletem załączników. Dane zawarte w ww. wniosku będą natomiast przekazywane, za pomocą systemu teleinformatycznego, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru Regon.

Nowelizacja przewidziała także zmiany dotyczące podawania w KRS informacji o przedmiocie działalności, którą należy określać poprzez wskazanie odpowiednich pozycji z Polskiej Klasyfikacji Działalności (dalej „PKD”). Aktualnie liczba pozycji PKD podlegających ujawnieniu w KRS została zmniejszona do maksymalnie 10-ciu. Ponadto obowiązkowo będzie trzeba podać, na poziomie podklasy, przedmiot przeważającej działalności.

Podmioty już wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany.

Dodaj komentarz