• Sporządzanie projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego
  • analiza dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i arbitrażowych
  • prowadzenie stałego doradztwa dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego