Z uwagi na wieloletnie doświadczenie prawników naszej Kancelarii w prowadzeniu spraw procesowych, oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną sporów sądowych.

Na życzenie Klienta przed wdaniem się w spór sądowy sporządzamy analizę  ryzyka, pozwalającą na oszacowanie kosztów oraz czasu trwania sporu, jak również wydajemy rekomendacje, czy w konkretnej sprawie warto zawrzeć ugodę, czy też prowadzić spór w sądzie. Opracowujemy strategie procesowe, w tym doradzamy w zakresie przygotowania i zabezpieczenia materiału dowodowego.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej sporu, w zależności od potrzeb Klienta oferujemy:

 • prowadzenie sprawy na etapie przedprocesowym
 • pomoc prawną w postępowaniu pojednawczym i mediacyjnym
 • sądowe zabezpieczenie dowodów
 • wnioski o zabezpieczenie powództwa
 • pełną reprezentację interesów Klienta w postępowaniu sądowym
 • asystę prawną w postępowaniu arbitrażowym
 • pomoc prawną na etapie egzekucyjnym.

Pomożemy Ci w szczególności w sporach dotyczących:

 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych
 • odszkodowań i kar umownych
 • ochrony dóbr osobistych
 • roszczeń z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji
 • spraw pracowniczych (w tym mobbingu i dyskryminacji)
 • spraw korporacyjnych
 • czynów niedozwolonych, w tym odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych i szkód  medycznych
 • roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej
 • ustanowienia, zmiany i zniesienia służebności, w tym służebności przesyłu, dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z nieruchomości bez tytułu prawnego, naruszenia posiadania, zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności
 • stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, roszczeń z tytułu zachowku.