TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0. A KARY UMOWNE i ZALICZKI

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0. A KARY UMOWNE i ZALICZKI

 

Szykują się kolejne zmiany w zakresie tarczy antykryzysowej. Rząd pracuje nad nowym pakietem związanym z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2. Kolejna nowelizacja dotyczy między innymi przepisów odnoszących się do rynku zamówień publicznych.

W zapowiadanym projekcie jako niezwykle istotne jawi się uzupełnienie przepisów dotyczących możliwości zmiany umów z wykonawcami w odpowiedzi na zdarzenia wywołane epidemią COVID-19. Projekt przewiduje, że aneksowanie kontraktów nie będzie już tylko możliwością, z której Strony będą mogły fakultatywnie skorzystać, lecz obowiązkiem. Możliwością modyfikacji zostanie objęty między innymi termin wykonania, sposób realizacji, zakres prac oraz wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia.

Nowym rozwiązaniem jest również ograniczenie dopuszczalności dokonywania potrąceń kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w czasie obowiązywania stanu epidemii oraz przez okres 90 dni od dnia jego ustania. Powyższe dotyczy także dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jednocześnie w celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń zamawiającego zawieszony zostanie bieg terminu przedawnienia roszczeń z tytułu kar umownych oraz terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Znaczącymi zmianami, które w istotny sposób zwiększą płynność finansową firm są także: obowiązek wypłaty wynagrodzenia w częściach lub w formie zaliczek, uchylenie obowiązku wnoszenia wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, jak również obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia.

Ponadto, projekt ma na celu umożliwienie działalności Krajowej Izby Odwoławczej, która aktualnie z uwagi na regulacje związane z epidemią koronawirusa praktycznie nie funkcjonuje, bowiem od dnia 16 marca 2020 r. przed organem tym nie odbywają się jawne rozprawy, co ma bezpośredni wpływ na możliwość kontynuowania przetargów, w których wniesiono odwołania.

Wszystkie wskazane rozwiązania zawarte w nowelizacji podyktowane są koniecznością: odblokowania Krajowej Izby Odwoławczej, ułatwienia realizacji przetargów w warunkach epidemii COVID-19, jak również wsparcia wykonawców w realizacji zamówień publicznych.

 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0. A KARY UMOWNE i ZALICZKI