Kancelaria Prawnicza CONTRAHENDO świadczy kompleksową pomoc prawną lekarzom, pielęgniarkom i położnym prowadzącym praktyki indywidualne i grupowe oraz świadczącym usługi na podstawie umowy o pracę.

Obsługa prawna dla tych grup zawodowych obejmuje czynności prawne na wszystkich etapach prowadzonej działalności leczniczej.

Pakiet „Ochrona Prawna dla Ochrony Zdrowia – Lekarze, Pielęgniarki, Położne” obejmuje w szczególności:

  • pomoc przy zakładaniu praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej lub położniczej (wybór formy prawnej, rejestracja, umowy dotyczące kwestii organizacyjnych, np. wynajem lokalu, zakup sprzętu medycznego, zatrudnienie personelu, opracowanie i wdrożenie procedur minimalizujących ryzyko prawne związane z wykonywaniem zawodu)
  • udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z tytułu roszczeń pacjentów o naruszenie ich praw (np. w sprawach o błąd medyczny).
  • reprezentowanie w sprawach dyscyplinarnych oraz innych związanych z członkostwem w samorządzie zawodowym i udzielaniem świadczeń zdrowotnych
  • doradztwo prawne w sprawach związanych z etyką zawodową lekarzy, pielęgniarek i położnych
  • prowadzenie spraw z tytułu roszczeń lekarzy, pielęgniarek i położnych o naruszenie ich dóbr osobistych
  • pomoc prawna w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
  • audyt prawny umów naszych Klientów oraz wdrożonych u nich procedur sanitarno-epidemiologicznych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami

Pomoc prawna w sprawach związanych z występowaniem w obrocie prawnym jako przedsiębiorca (dotyczących wszelkich aspektów prowadzonej działalności gospodarczej).