• Reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych zarówno przy czynnościach prokuratorskich jak i sądowych
  • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
  • działanie w charakterze obrońcy w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe
  • działanie w charakterze obrońcy na wszystkich etapach postępowania karnego w sprawach o przestępstwa, w szczególności przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa przeciwko środowisku, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu