Miesiąc: sierpień 2019

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – P.S.A.

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – P.S.A.

Od 01 marca 2020 r. zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające nową formę prowadzenia działalności gospodarczej w postaci tzw. prostej spółki akcyjnej.

Coraz ważniejszym elementem współczesnej gospodarki stają się przedsięwzięcia oparte o nowoczesne technologie, w których kapitał ludzki posiada najistotniejsze znaczenie gospodarcze. Dlatego też, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, w PSA – pomimo, iż będzie to spółka kapitałowa – zezwolono na wnoszenie wkładów w postaci świadczenia pracy lub usług, a także innego rodzaju wkładów, które nie poddają się łatwej rynkowej wycenie.

Prosta spółka akcyjna to:

 • nowe rozwiązanie dla start-up -ów do prowadzenia innowacyjnych przedsięwzięć;
 • kapitał zakładowy – na poziomie co najmniej 1 zł;
 • odrębny byt od wspólników i osobowość prawna, akcjonariusze nie odpowiadają za jej zobowiązania;
 • aportem na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług;
 • akcje nie posiadają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne;
 • wysokość kapitału akcyjnego nie jest określona w umowie spółki, do zmian jego wysokości nie stosuje się przepisów o zmianie umowy spółki;
 • obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • obowiązek posiadania polityki rachunkowości i planu kont.

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – P.S.A.

UMOWA WDROŻENIOWA – UMOWA O DZIEŁO CZY ŚWIADCZENIE USŁUG?

Dla programisty wdrożenie jest ostatnią fazą projektu IT, poprzedzoną zaprojektowaniem, zbudowaniem i przetestowaniem systemu, który dopiero właśnie w ramach wdrożenia jest uruchamiany na środowisku produkcyjnym (operacyjnym). Tymczasem pojęcie „umowa wdrożeniowa” odnosi się zazwyczaj do umów na wykonanie i zaimplementowanie programu komputerowego. Ponadto w ramach wdrożenia mamy do czynienia także z umową o analizę przedwdrożeniową, umową serwisową, umowami z zakresu własności intelektualnej, w tym umowę prawno-autorską.

 

Zadania realizowane przez wykonawcę posiadają cechy właściwe zarówno dla dzieła (np. stworzenie systemu), jak i świadczenia usług (np. przeprowadzenie szkoleń z obsługi nowo wytworzonego systemu).

 

Charakter prawny postanowień umownych, wynikający z przyporządkowania ich do poszczególnych rodzajów umów, implikuje odmienne skutki związane z podejmowaniem określonych czynności prawnych. Przykładowo, inne zasady obowiązują przy odbiorze dzieła, inne przy odbiorze utworu. Podobnie, przepisy różnicują kwestię odstąpienia od umowy o dzieło i odstąpienia od umowy podlegającej reżimowi prawa autorskiego.

 

W tych okolicznościach należyte uregulowanie i uporządkowanie w umowie wdrożeniowej poszczególnych etapów jej realizacji, oczywiście z uwzględnieniem zakresu udziału w tych procesach każdej ze stron umowy, to pierwszy krok do sukcesu projektu informatycznego.

LICENCJA

Jeśli strony decydują się na udzielenie zamawiającemu licencji, wówczas w umowie należy wpisać na jaki czas zostaje ona udzielona. W myśl art. 68 ust. 2 prawa autorskiego licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony. W tym kontekście należy również pamiętać o brzmieniu art. 68 ust. 1 prawa autorskiego, zgodnie z którym, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

Tworząc klauzule prawno-autorskie nie można zapomnieć również o wpisaniu do umowy postanowień dotyczących osobistych praw autorskich (prawa te są niezbywalne) oraz tzw. zależnych praw autorskich.

PRAWA AUTORSKIE DO STWORZONEJ DOKUMENTACJI

PRAWA AUTORSKIE DO STWORZONEJ DOKUMENTACJI

Należy także pamiętać, iż sporządzenie programu komputerowego w formie poleceń określonego języka programowania poprzedza – co do zasady – opracowanie dokumentacji projektowej. Niezależnie więc od praw autorskich do samego programu komputerowego, umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące kwestii praw autorskich do dokumentacji projektowej.

Bardzo istotnym elementem klauzul prawno-autorskich jest również wskazanie przez strony momentu, w którym dochodzi do przeniesienia praw autorskich. Z perspektywy wykonawcy, korzystnym będzie np. wpisanie postanowienia, iż momentem tym jest zapłata w całości wynagrodzenia określonego w umowie. W interesie zaś zamawiającego jest aby przejście praw nastąpiło już wcześniej, np. z momentem dokonania odbioru systemu.

PRAWA AUTORSKIE DO STWORZONEJ DOKUMENTACJI

PRAWNO-AUTORSKA OCHRONA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH

PRAWNO-AUTORSKA OCHRONA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH

Zgodnie z prawem autorskim programy komputerowe (co do zasady) podlegając takiej samej ochronie jak utwory literackie. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Przy czym, idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie. Wśród umów dotyczących praw autorskich możemy wyróżnić umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy upoważniające do korzystania z utworu jakim jest oprogramowanie (licencyjne). Przy czym, wskazać należy, iż w obydwu typach umów należy wskazać tzw. pola eksploatacji dla uprawnionego.

Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3 prawa autorskiego, obejmują prawo do:

 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;
 • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
 • rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

PRAWNO-AUTORSKA OCHRONA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH