prawo pracy indywidualne i zbiorowe

 • tworzenie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy m.in. regulaminów, statutów
 • przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, w tym przeprowadzania zwolnień grupowych
 • doradztwo w zakresie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę
 • reprezentowanie pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi
 • reprezentowanie pracodawców we wszelkich sporach przed sądami pracy, w tym w zakresie: pracy w godzinach nadliczbowych, odpowiedzialności dyscyplinarnej i materialnej pracowników, odpowiedzialności z tytułu mobbingu oraz dyskryminacji, ustalenia stosunku pracy, uprawnień pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem, wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, uprawnień pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, uprawnień pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • przeprowadzanie audytów prawnych umów pracowniczych
 • doradztwo przy wdrażaniu programów naprawczych
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych pracowników
 • udzielanie wsparcia prawnego pracodawcy w prowadzeniu wewnętrznych postępowań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych (także dotyczących molestowania i molestowania seksualnego), w tym dokonywanie prawnej oceny materiału dowodowego zgromadzonego przez Komisje antymobbingowe i antydyskryminacyjne)
 • udzielanie pracodawcy wsparcia prawnego podczas mediacji prowadzonych z pracownikiem lub podczas postępowania przed Komisją pojednawczą
 • doradzanie pracodawcy, czy w konkretnej sytuacji w jego interesie leży prowadzenie sporu, czy zawarcie ugody
 • zapewnienie obsługi prawnej również na przedsądowych etapach sporu doradzając strategię, która obejmuje dążenie do zawarcia ugody lub zaakceptowanie ryzyka sporu sądowego