PODJĘCIE UCHWAŁY PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW – ODPOWIEDNIA WIĘKSZOŚĆ I KWORUM

PODJĘCIE UCHWAŁY PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

PODJĘCIE UCHWAŁY PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW – ODPOWIEDNIA WIĘKSZOŚĆ I KWORUM

Zgromadzenie wspólników, zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne, jest co do zasady ważne bez względu na wysokość kapitału zakładowego reprezentowanego na zgromadzeniu (po spełnieniu oczywiście innych wymogów formalnych). Udział w zgromadzeniu wspólników jest bowiem prawem, a nie obowiązkiem wspólnika. Zgromadzenie wspólników może ważnie odbyć się, o ile wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo o nim zawiadomieni.

Zachowanie kworum należy rozumieć jako zdolność bądź brak zdolności do podjęcia (poszczególnej) uchwały. Tym samym uznać należy, że wymóg ewentualnego kworum odnosić należy do ważności uchwał podejmowanych na takim zgromadzeniu. Wymóg zachowania kworum dla podjęcia poszczególnych uchwał albo ważności całego zgromadzenia może wynikać z ustawy albo z umowy spółki.

Kworum ustawowe

Wśród ustawowych przykładów określenia kworum wymaganego dla powzięcia uchwały należy wskazać, że:

  1. obecność całego kapitału zakładowego na zgromadzeniu wymagana jest dla:
  • powzięcia uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad ( 239 § 1k.s.h.);
  • powzięcia uchwały w sprawach rozstrzyganych na nieformalnym (tj. odbywanym bez zwołania lub wadliwie zwołanym) zgromadzeniu wspólników ( 240k.s.h.);
  • powzięcia w trakcie postępowania likwidacyjnego uchwały o dalszym istnieniu spółki, co wynika z wymogu głosowania za taką uchwałą jednomyślnie przez wszystkich wspólników ( 273k.s.h.);
  1. obecność co najmniej 2/3 kapitału zakładowego wymagana jest dla powzięcia uchwały o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową ( 575k.s.h.);
  1. obecność co najmniej połowy kapitału zakładowego wymagana jest dla:
  • powzięcia uchwały o połączeniu się spółki z o.o. z inną spółką ( 506 § 1k.s.h.);
  • powzięcia uchwały o podziale spółki ( 541 § 1 i 2k.s.h.);
  • powzięcia uchwały o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną ( 577 § 1k.s.h.).

Zasada kodeksowa

W braku stosownych przepisów szczególnych lub postanowień umowy spółki, w skrajnej sytuacji do podjęcia uchwały może dojść przy obecności wspólnika posiadającego zaledwie jeden głos.

O ile umowa spółki nie stanowi inaczej, do podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wymagane jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów (art. 245 k.s.h.), natomiast zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów. Wymóg kworum wynikać musi albo z ustawy, albo z umowy spółki. Zatem w sytuacji, gdy nie istnieje wymóg określonego kworum uchwała zgromadzenia wspólników może być podjęta nawet przez jednego obecnego na tym zgromadzeniu wspólnika, choćby reprezentował najmniejszy udział w kapitale zakładowym.

Kworum a wspólnik wyłączony od głosu

Przy ustalaniu kworum należy brać pod uwagę także wspólnika wyłączonego od głosu (np. na podstawie art. 244 k.s.h.), lecz obecnego na zgromadzeniu.

Skutki braku kworum

Uchwała wspólników powzięta z naruszeniem kworum określonego w umowie spółki podlega zaskarżeniu w drodze powództwa o uchylenie uchwały (art. 249 k.s.h.). Jeżeli zaś uchwała wspólników zostałaby powzięta z naruszeniem kworum przewidzianego w ustawie, sankcją jest nieważność tej uchwały (art. 252 k.s.h.).

PODJĘCIE UCHWAŁY PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW – ODPOWIEDNIA WIĘKSZOŚĆ I KWORUM

PODJĘCIE UCHWAŁY PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW – ODPOWIEDNIA WIĘKSZOŚĆ I KWORUM