W ramach rozliczeń z Klientami proponujemy trzy systemy płatności:

System rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin na rzecz danego Klienta. Dokładne rozliczenie czasu pracy jest przedstawiane Klientowi wraz z fakturą, w oparciu o uzgodnioną stawkę godzinową.

System rozliczeń ryczałtowych

Wysokość wynagrodzenia jest stała i z góry określona za prowadzenie konkretnej sprawy lub za pracę na rzecz danego Klienta w konkretnym okresie rozliczeniowym.

System mieszany

Połączenie wyżej wymienionych systemów wynagrodzeń tzn. uzgodnione jest z Klientem wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące określoną liczbę godzin pracy (przy uzgodnieniu preferencyjnej stawki godzinowej). Każda godzina pracy, ponad uzgodniony limit jest rozliczana oddzielnie w oparciu o podstawową stawkę godzinową.