Jak zdefiniować reklamę wprowadzającą w błąd?

Na pewno jako reklamę wskazującą na pewne cechy, których produkt nie posiada czy też reklamę zawierającą informacje prawdziwe, ale nie do końca… Typowy, niemalże, książkowy przykład to działania reklamowe zachęcające klienta do odwiedzenia sklepu, informujące o obniżkach, tyle, że na miejscu okazuje się, że te obniżki owszem są, ale dotyczą tylko niewielkiej ilości asortymentu. Reklamą wprowadzającą w błąd jest również reklama pomijająca istotne z perspektywy klienta informacje o produkcie lub usłudze.

W polskim prawie podstawowym aktem prawa w dziedzinie reklamy jest ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeden z przepisów wyraźnie wskazuje, że zakazana jest reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 2 Dyrektywy Rady Unii Europejskiej nr 450/84/EWG z 10 września 1984 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd, reklamą wprowadzającą w błąd jest każda reklama, która w jakikolwiek sposób, łącznie z formą jej przedstawienia, wprowadza, lub może wprowadzać w błąd osoby do których jest skierowana lub do których dociera i która ze względu na mylący charakter może wpływać na ich decyzje ekonomiczne lub z tych powodów szkodzi lub może szkodzić konkurentowi.

Jeżeli masz wątpliwości czy reklamując produkt lub usługę postępujesz właściwie, skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz