Czy w sytuacji, gdy jednym z wkładów do spółki jawnej jest nieruchomość, umowa spółki powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego?

Odpowiedź na tak postawione pytanie budzi wątpliwości. Zgodnie z art. 23 kodeksu spółek handlowych umowa spółki jawnej powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, a według art. 25 pkt 2 ww. ustawy jej koniecznym elementem jest m.in. określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość.

Zgodnie z szeroko reprezentowanym poglądem doktryny w sytuacji, gdy jednym z wkładów do spółki jawnej jestnieruchomość, umowa spółki jawnej powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Odmienne zdanie miał jednak Sąd Najwyższy. Zgodnie z treścią postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 14 stycznia 2015 r. II CSK 85/14, umowa spółki jawnej, w której wkładem rzeczowym jest prawo własności nieruchomości, może zostać zawarta w zwykłej formie pisemnej. Po zarejestrowaniu spółki konieczne jest jednak zawarcie odrębnej umowy w formie aktu notarialnego, przenoszącej własność tej nieruchomości na rzecz spółki.

W razie wątpliwości w powyższym zakresie, skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz